Nyheter

09 desember 2022

Publikasjon i Nature Medicine

De første resultatene i ALICE-studien ble publisert i Nature Medicine i går!

I tillegg ble resultatene presentert på San Antonio Breast Cancer Symposium.

Fra venstre: ..., Bjørn Naume, Andreas H Røssevold, Jon Amund Kyte, Randi Mathisen, Bjørnar Gilje

FAKTA - ALICE-studien

ALICE er en studie som de fem siste årene har forsøkt å finne en bedre behandling for pasienter med metastatisk trippel-negativ brystkreft. Denne gruppen har dårlig prognose med en median overlevelse på ca. ett år.

I studien har rundt 70 pasienter fra tre universitetssykehus i Norge (Ous, Stavanger og St. Olav) samt to sykehus fra Danmark (Rigshospitalet og Velje) blitt inkludert.

Studien er en randomisert, placebokontrollert studie: Pasientene ble delt inn i to grupper hvor den ene fikk en kombinasjon av kjemoterapi og immunterapi (Atezolizumab), mens pasientene i den andre gruppen fikk kjemoterapi og placebo-medisin.

Tidligere studier har vist at immunterapi kun har effekt mot immunaktivert sykdom (PD-L1-positiv), men ALICE-studien viser at kombinasjonsbehandling med kjemoterapi og immunterapi også kan ha effekt på pasienter som ikke har trigget immunresponsen i utgangspunktet (PD-L1-negativ).

Hvis studien stemmer, kan det endre behandlingen i hele verden for metastatisk trippel-negativ brystkreft. Det kan også være viktig for andre typer kreft, siden det tyder på at utvalgte typer kjemoterapi kan gjøre non-respondere om til respondere.

Kilde: OUS og Jon Amund Kyte

Les om publikasjonen på NRK.no, Kreftforeningen og Matrix

Les intervju med Jon Amund Kyte og Andreas H. Røssevold i Healthtalk eller lytt til intervju på Nyhetsmorgen NRK radio (starter 30:57).

Jon Amund og hans medforfattere ønsker å takke pasientene og studieteamene ved Oslo Universitetssykehus, Stavanger Universitetssykehus, St Olav, Rigshospitalet København og Vejle Sygehus. «Vi er glade for de positive funnene i studien og ser frem til videre arbeid, med sikte på å bekrefte at den immunmodulerende kjemoterapien som brukes i ALICE, kan få pasienter som ikke reagerer på dagens immunterapi til å respondere.»

06 desember 2022

Twitter: @cancertrial_ous

Seksjonen for utprøvende kreftbehandling har nå opprettet en egen twitter konto!

Følg oss på @cancertrial_ous

01 september 2022

Ny enhetsleder for studiesykepleierne

Melanie Schulz-Jaavall tar over som ny enhetsleder for studiesykepleierne etter Nina Langberg.

 22 juni 2022

Public defence: Elin Aamdal

Onkolog Elin Aamdal forsvarte onsdag 22 juni sin PhD avhandling: "Treating metastatic  melanoma with ipilimumab – Clinical activity, health-related quality of life and combination with a telomerase peptide vaccine". 

(fra venstre: Jon Amund Kyte, Lars Ny, Elin Aamdal, Ingvild Vikstad, Tormod Guren, Ludvig A. Munthe, Knut Jørgen Labori)

04 april 2022

MITRIC - Ny studie åpen for inklusjon 

MITRIC-studien åpner nå for inklusjon av pasienter med føflekkreft, nyrekreft, hode -og halskreft, plateepitelkreft i hud eller en såkalt mikrosatelitt instabil (MSI positiv) krefttype. Studien er aktuell for pasienter som har vært gjennom behandling med immunterapi, men behandlingen har ikke hatt effekt. Prosjektet innebærer transplantasjon av tarmflora fra tidligere kreftpasienter med langvarig respons på immunterapi.

Immunterapi med sjekkpunkthemmere (anti-PD1, anti-PDL1, anti-CTLA4) har vist stor klinisk effekt mot flere kreftformer. Imidlertid er det mange pasienter som ikke responderer. Det er økende evidens for at tarmfloraens sammensetning påvirker effekten av kreftbehandling, som immunterapi. MITRIC-studien enarmet fase IIa “basket”-studie hvor vi vil studere gjennomførbarheten, sikkerheten og effekten av fekal mikrobiota transplantasjon (FMT) til kreftpasienter. FMT vil gis via koloskopi og klyster, parallelt med immunterapi. Tidligere pasienter med langvarig effekt av immunterapi har donert feces til FMT-produksjon. Donorene undersøkes grundig for å hindre overføring av smittsomme mikrober. Pasientene som inkluderes i studien skal ha mottatt immunterapi tidligere uten effekt. Vi vil inkludere pasienter med en kreftdiagnose som vanligvis har høy sannsynligvis for respons på immunterapi: Malignt melanom, plateepitelkarsinom i hud, hode – og halskreft, nyrekreft og krefttyper som er såkalt mikrosatelitt instabile. Formålet er å vurdere om pasientene etter FMT kan oppnå respons på immunterapi.

Studien utgår fra Seksjon for utprøvende kreftbehandling og gjennomføres i samarbeid med gastrolab ved Rikshospitalet. Jon Amund Kyte er studiens hovedutprøver.

Les mer på Oslo universitetssykehus sine nettsider 

11 oktober 21

PRO-GLIO - Håper ny studie kan gi svar om protonterapi

Det finnes lite forskning på effekten av protonterapi sammenlignet med vanlig strålebehandling. Snart kan norske hjernekreft-pasienter delta i en studie som forhåpentligvis kan gi noen flere svar.

Intervju med forsker og onkolog Petter Brandal om PRO-GLIO studien som planlegger oppstart ved Oslo universitetssykehus.  

21 september 21

Instagram: kreftforskning_ous

Seksjon for utprøvende kreftbehandling er nå på Instagram! Her kommer vi med nyheter og glimt fra vår hverdag i arbeidet med kliniske studier.

Følg oss @ kreftforskning_ous

21 september 20

Seksjonsleder Jon Amund Kyte intervjuet av Pharma Boardroom 

Oncologist Jon Amund Kyte shares some of the groundbreaking immunotherapy research that he and his team is conducting at Oslo University Hospital. Kyte also explores how Norway can better develop its clinical footprint and what his hopes for the future of experimental cancer treatment in the country are.

15 september 20

BM7PE - Ny studie for tykk- og endetarmskreft åpen for inklusjon 

En fase I/II studie med BM7PE immunotoxin gitt til pasienter som har tykk-endetarmskreft med spredning og som ikke tåler standard cellegift behandling.

Les mer på Oslo universitetssykehus sine nettsider 

Les også intervju med Svein Dueland ang. studien: Starter opp pasientstudie på tarmkreftpasienter med spredning